Oudertevredenheispeilingen

Elke twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle ouders. De deelname van ouders aan de laatste peiling was te gering om een reëel beeld te kunnen schetsen aangaande de tevredenheid. In 2017 willen we graag een nieuwe peiling houden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.