Missie & Visie

Missie
Wij zijn een katholieke school waarin kinderen zich binnen een krachtige en taalrijke omgeving maximaal kunnen ontplooien. Wij werken vanuit een persoonlijke en open houding in een transparante omgeving, waarin betrokkenheid van ouders en de samenleving erg belangrijk is.

Visie
De St Frans heeft een visie die is omschreven in een vijftal kernwaarden. Hiermee omschrijven wij waar de horizon van de St. Fransschool ligt. Wat we willen bereiken en waar we naar toe willen.

Katholieke identiteit
Religieuze ontwikkeling is een vast onderdeel binnen ons onderwijs waarbij respect voor elkaar centraal staat. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van dagopening en gebed, verhalen, vieringen, kringgesprekken, waarden en normen.

Taalrijke school
St. Fransschool taalrijk in de wijk! Binnen ons onderwijs is er een rijk aanbod aan taal – en leesonderwijs. Er wordt gewerkt in een krachtige en taalrijke leeromgeving, met ondersteuning van een excellente taalcoördinator. Er is een doorgaande leerlijn binnen de school op het gebied van taalonderwijs. Nieuwe ICT ontwikkelingen nemen wij hier ook in mee.

Resultaatgericht
Onze school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Wij stemmen ons onderwijs af op verantwoorde wijze binnen de mogelijkheden en de grenzen van het kind en de school. Op deze manier bereiken wij aantoonbaar goede, meetbare onderwijsresultaten. Door een sterke zorgstructuur en leerlingvolgsysteem kunnen wij de resultaten van onze kinderen goed bewaken en hierop anticiperen.

Communicatie
Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie.

Samenwerken
Zowel in het team, met ouders en met de omgeving.
Ouders zijn als opvoeders van hun kinderen een belangrijke schakel naar de school. Zij vertrouwen hun kinderen voor een deel van de opvoeding aan de school toe. De school maakt verwachtingen waar, die het naar de ouders toe schept. Ouders zijn voor de school een belangrijke gesprekspartner zowel informeel als formeel. De school moet de ouders goed informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind in de breedste zin van het woord.