Sint Fransschool Samen in beweging!

De naam van onze school de St. Frans is gerelateerd aan de persoon als Franciscus van Assisi; “ die leefde vanuit de liefde van God zonder bezit, want als je in de dingen houvast zoekt, raak je het houvast in God kwijt “.

 

Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Daardoor is er veel tijd en ruimte voor persoonlijk contact met kinderen, ouders en verzorgers. Door de informele en prettige sfeer ervaren ouders en kinderen de school als zeer toegankelijk en laagdrempelig.

 

Bij het maken van onze keuzes binnen de school stellen wij het kind centraal. Uiteindelijk draait alles om goed onderwijs te kunnen bieden voor alle leerlingen op onze school. Wij willen dat de kinderen met een positief kritische houding vanuit confessionele waarden en normen met vertrouwen in de toekomstige samenleving hun weg vinden. Wij zullen moeten kiezen door welke vaardigheden, kennis en wijze ze die verwerven. Om antwoorden op steeds veranderende vragen te kunnen blijven geven en om verantwoorde keuzes te maken, zullen we innovatief en flexibel moeten zijn. Hiermee blijft de missie van de St. Frans verwezenlijkt in een voortdurend veranderende omgeving.

 

Kinderen zitten acht jaar van hun leven op een basisschool. Dit is een belangrijke periode voor het kind en de ouders. RKBS Sint Fransschool is daarom een weloverwogen keus! Sint Fransschool is een rooms-katholieke basisschool in Emmermeer, een wijk van Emmen. Wij bieden een stimulerende en uitdagende leeromgeving. Wij stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en didactische behoefte van onze kinderen. Dit doen we door adaptief onderwijs te bieden, met vooruitstrevende (digitale) methodieken en materialen. Ons onderwijs is aangepast aan de steeds veranderende maatschappij, waarin onze kinderen opgroeien.

Onze school is, naast een leergemeenschap, ook een leefgemeenschap. Wij vinden dat het leren van kinderen een samenspel is tussen school en thuis. Ouderparticipatie is daarom een belangrijk item binnen onze school. Gezamenlijk dragen wij zorg voor de (katholieke) normen en waarden in en om onze school.

Sint Fransschool staat voor: Samen in beweging!!

Resultaatgericht

Onze school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Wij stemmen ons onderwijs af op verantwoorde wijze binnen de mogelijkheden en de grenzen van het kind en de school. Op deze manier bereiken wij aantoonbaar goede, meetbare onderwijsresultaten. Door een sterke zorgstructuur volgens het nieuwe stroomschema zorg en door een adaptief leerlingvolgsysteem kunnen wij de resultaten van onze kinderen goed bewaken en hierop anticiperen.

Communicatie

Bij de communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met ouders streven wij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie.

Samenwerken

Zowel in het team, met ouders en met de omgeving.
Ouders zijn als opvoeders van hun kinderen een belangrijke schakel naar de school. Zij vertrouwen hun kinderen voor een deel van de opvoeding aan de school toe. De school maakt verwachtingen waar, die het naar de ouders toe schept. Ouders zijn voor de school een belangrijke gesprekspartner zowel informeel als formeel. De school moet de ouders goed informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind in de breedste zin van het woord.

 

Missie & Visie

Visie:

Samen in beweging naar een stimulerende, uitdagende en veilige leer- en leefomgeving waarin we uitgaan van de eigenheid van ieder kind. Samen hebben wij ieder kind in beeld en bieden onderwijs dat aansluit bij onze kinderen zodat ze tot ontwikkeling kunnen komen.

Missie:

Wij staan voor les geven vanuit een veilig, zorgzaam en open klimaat. Wij bieden een eigentijdse omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich zo optimaal mogelijk mag ontwikkelen aan de hand de volgende kernwaarden:

Veiligheid

Door regelmatig aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerling

Vernieuwend

Steeds op zoek naar aanbod passend bij onze leerlingen

Zelfstandigheid

Van afhankelijk naar zelfstandig

Betrokkenheid

Leerlingen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling

Assertiviteit

Leerlingen leren op een positieve manier voor zichzelf opkomen

Samen

We stimuleren het samenwerken binnen en buiten de groep met leeftijdsgenoten en kinderen van een andere leeftijd.

Identiteit

We besteden aandacht aan katholieke identiteit d.m.v. gebruik van hemel en aarde en vieringen

Sportiviteit

Wij stimuleren onze kinderen om veel in beweging te zijn.

Lees verder »

Identiteit

Visie op identiteit

In onze visie beschrijven wij; Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale vorming. Dit willen wij nader beschrijven door vanuit de katholieke traditie te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap.

Vieren;

Vieringen zijn belangrijke momenten in onze school. Bij vieringen staat het delen centraal, zoals het delen van vreugde en verdriet. Door de vieringen kunnen we samen verder optrekken. Belangrijke vieringen op onze school zijn; de openingsviering, kerstviering, paasviering en de eerste communieviering. Een andere viering is het moment van gebed bij het begin van de dag. De methode Hemel en Aarde wordt hierbij als ondersteuning gebruikt.

Leren;

We werken met verhalen en gebruiken uit Hemel en Aarde en de kerkelijke traditie om ze betekenis te laten krijgen voor de kinderen en leerkrachten en hun eigen levensverhaal hierdoor te laten inspireren.

Zorgen;

Als katholieke school stellen we mede vanuit onze traditie zorg centraal, in de eerste plaats voor onze leerlingen en ouders. Dit willen we bereiken door onze kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen te geven, zodat ze voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Bij zorgen denken we aan: er zijn voor elkaar, luisteren, begrip tonen, troosten, helpen, regels stellen en respect tonen. Om de kinderen te leren zorgzaam met elkaar om te gaan gebruiken we de methode Sociale talenten en Hemel en Aarde. Zorg rond pesten krijgt vorm door de dag over pesten. Als er speciale zorg nodig is rond sterven of ziekte bepalen we zorgvuldig de stappen aan de hand van het logboek en de materialen voor rouwverwerking. Onze zorg strekt zich verder uit naar zorg voor mensen in de wijk en mensen verder weg, bv. door mee te doen aan acties als Vastenaktie en Actie Schoenendoos.

Gemeenschap;

Onze school wil een gemeenschap zijn. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie. De parochie is deel van de gemeenschap van de St. Fransschool en andersom. De pastor komt op school en de school komt in de kerk voor vieringen, waarbij Eerste Communie een groot feest is. De gemeenschap van de St. Fransschool strekt zich verder uit tot de wijk. We willen een school met een rijke leeromgeving in de wijk zijn.

Lees verder »