Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 4 ouders en 4 leerkrachten).

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie.

Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Onze MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.