Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Kijk voor meer informatie op de website van Passend Onderwijs

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Passend Onderwijs St.Frans

Op 1 augustus 2014 is de  Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Onze school vormt samen met andere basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs een regionaal samenwerkingsverband. Alle scholen in de gemeentes Emmen en Borger/Odoorn nemen hierin deel: katholiek, openbaar, protestants enz.

Er zijn onderling afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan, de samenwerking met de gemeente en jeugdzorg en ook over de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Elke school in het samenwerkingsverband beschrijft de afspraken die er zijn over bijv. een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, hoe omgegaan wordt met leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie, hoe zij werken aan sociale veiligheid en welk protocol gevolgd wordt voor medische handelingen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden, welke expertise aanwezig is en wie de samenwerkingspartners zijn. U kunt ons profiel inzien op school, een samenvatting zult u in de schoolgids van 2016-2017 vinden!

Resultaten uit het verleden…
De afgelopen jaren hebben wij binnen de stichting  gewerkt aan een zo goed mogelijke ondersteuningsstructuur voor de leerlingen. Er is geïnvesteerd in leerkrachten, in scholing en ontwikkeling. De intern begeleiders zijn opgeleid om leerkrachten zo goed mogelijk te begeleiden in hun werk. Er is een digitaal leerlingvolgsysteem –Parnassys-  ingevoerd, waardoor alle informatie overzichtelijk bij elkaar staat en wij de ontwikkeling van uw kind goed kunnen volgen. Er zijn stappenplannen ontwikkeld die beschrijven hoe wij werken op school. Bijvoorbeeld als er sprake is van achterstanden op het gebied van lezen en rekenen. Er is gewerkt aan een beschrijving van een rijk leerstofaanbod in groep 1 en 2. De stichting heeft een eigen onderwijsondersteuningsteam, OOT. Deze onderwijsspecialisten komen regelmatig op school en ondersteunen ons bij vragen in de klas: voorkomen is tenslotte beter dan genezen! Wij hebben goed contact met externe deskundigen uit het speciaal onderwijs (de ambulante begeleiders), jeugdarts en maatschappelijk werk. Regelmatig is er overleg. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat het verwijzingspercentage van onze stichting naar speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs al jaren heel laag is. 

…bieden garanties voor de toekomst!
“Elk kind heeft recht op een optimale en ononderbroken ontwikkelingsgang waarbij hij zich goed voelt en met respect en waardering behandeld wordt.”, staat in ons ontwikkelingsplan. Dat zeggen wij niet omdat de wet passend onderwijs er is, maar dit is de visie die al jarenlang de richtlijn is voor onze manier van werken. Met grote inzet en betrokkenheid proberen wij dit voor alle leerlingen te realiseren.

Passend onderwijs in de praktijk
De invoering van de wet Passend Onderwijs betekent voor onze school concreet:

  • Wij gaan door met de werkwijze die wij de afgelopen jaren hebben ingevoerd, bijvoorbeeld voor wat betreft planmatig werken, de focus op schoolontwikkeling, onderwijskwaliteit, professionaliteit en een doelmatige ondersteuningsstructuur;
  • De rugzakfinanciering verdwijnt: het samenwerkingsverband ontvangt en verdeelt de ondersteuningsmiddelen. Het geld wordt niet langer gekoppeld aan één kind, maar komt als ondersteuningsbudget via het  bestuur naar de school. De school bepaalt hoe ze het geld zo doeltreffend mogelijk inzet in de klas, zodat leerlingen optimaal passend onderwijs krijgen;
  • Het schoolbestuur krijgt zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een goede onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school, maar ook op een andere school, zoals speciaal (basis)onderwijs;
  • Als wij -ondanks alle inspanningen- tot de conclusie moeten komen dat een speciale (basis)school een betere plaats is voor de leerling om zich verder te ontwikkelen, dan blijft verwijzing mogelijk.

Wij blijven werken aan de grote uitdaging om steeds beter te worden in het bieden van goed onderwijs voor de kinderen.

Als u meer wilt weten over hoe wij dat doen: wij vertellen u er graag over. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur! 

Voor de website van het samenwerkingsverband 2202 www.Swv2202.nl